Działalność badawcza

W Zakładzie Radiospektroskopii IF UJ prowadzone są badania z zakresu magnetycznego rezonansu jądrowego, fizyki ciała stałego i biofizyki. W szczególności rozwijana jest tematyka biofizyczna badania makromolekuł i biopolimerów (białek, celulozy i skrobi), ciekłych kryształów biologicznych (błon fotosyntetycznych i modelowych), tkanek (suche tkanki roślinne) oraz całych organizmów (wstępne fazy uwadniania ziaren), a wśród nich głównie organizmów ekstremofilnych, tzn. zdolnych przetrwać w warunkach skrajnego odwodnienia i ekstremalnie niskich temperatur (porostów antarktycznych). W ramach fizyki ciała stałego badane są oddziaływania nadsubtelne oraz własności magnetyczne międzymetalicznych związków ziem rzadkich. Głównymi metodami badawczymi stosowanymi w ZR IF UJ są magnetyczna relaksacja jądrowa, efekt Mössbauera, badania strukturalne i magnetyczne oraz izoterma sorpcyjna.