DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    ELEKTROSTATYKA
  
    ELEKTRYZOWANIE CIAŁ. ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSTATYCZNE   
    E 1.1    Elektryzowanie ciał przez potarcie
    E 1.2    Własności naelektryzowanych przez potarcie płytek pleksi-sukno w pobliżu skrawków papieru
                i naelektryzowanej kulki
    E 1.3    Oddziaływanie elektrostatyczne - laska ebonitowa (szklana) i naelektryzowana kulka
    E 1.4    Oddziaływanie elektrostatyczne - dwie naelektryzowane kulki
    E 1.5    Oddziaływanie elektrostatyczne - laski ebonitowe i szklane
    E 1.6    Oddziaływanie elektrostatyczne - sukno-pleksi, szkło-pleksi
    E 1.7    Oddziaływanie przewodników różnych rozmiarów naelektryzowanych jednoimiennie
    E 1.8    Elektroskopy i elektrometry
    E 1.9    Przewodniki i izolatory
    E 1.10   Rozładowanie elektrometru przez działanie czynnika jonizującego (świeca)
    E 1.11   Zobojętnianie się ładunków różnych znaków
    E 1.12   Zjawisko elektryzowania płytek sukno-pleksi w puszce Faradaya
    E 1.13   Ładowanie elektrometrów przez przenoszenie ładunków
                                                         
    INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA
    E 2.1    Indukcja elektrostatyczna - zbliżanie i oddalanie ciała naelektryzowanego do elektrometru
    E 2.2    Trwałe ładowanie przez indukcje dwóch kul metalowych
    E 2.3    Rozkład ładunku wytworzonego na kuli przewodzącej podczas elektryzowania jej przez indukcję
    E 2.4    Ładowanie przez indukcję dwóch elektrometrów
    E 2.5    Trwałe naelektryzowanie elektrometru przez indukcję przy pomocy puszki Faradaya
    E 2.6    Przyciąganie lekkich ciał obojętnych do naelektryzowanej laski szklanej (ebonitowej)
    E 2.7    Elektrofor
    E 2.8    Maszyna elektrostatyczna
    E 2.9    Generator elektrostatyczny Kelvina

    ŁADUNEK ELEKTRYCZNY. PRAWO COULOMBA
    E 3.1    Zobojętnianie się ładunków różnych znaków
    E 3.2    Elektroskopy i elektrometry
    E 3.3    Model elektrometru bezwzględnego
    E 3.4    Model elektrometru kwadrantowego
    E 3.5    Model doświadczenia Millikana
    E 3.6    Prawo Coulomba

    POLE ELEKTROSTATYCZNE                                                         
    E 4.1    Badanie potencjału w danym punkcie pola elektrostatycznego przy pomocy sondy płomieniowej
    E 4.2    Badanie potencjału między okładkami kondensatora przy użyciu sondy płomieniowej
    E 4.3    Elektrometr w puszce Faradaya
    E 4.4    Badanie natężenia pola elektrostatycznego za pomocą kulki z rdzenia bzowego
    E 4.5    Dodawanie się pól elektrostatycznych   
    E 4.6    Wykazanie istnienia pola elektrostatycznego przy pomocy indukowanego dipola
    E 4.7    Wyznaczanie kierunku linii sił pola elektrostatycznego przy pomocy dipola
    E 4.8    Linie sił pola elektrostatycznego - pióropusz
    E 4.9    Linie sił pola elektrostatycznego - grysik w oleju

    ROZMIESZCZENIE ŁADUNKU W PRZEWODNIKU
    E 5.1    Przewodniki i izolatory    
    E 5.2    Rozmieszczenie ładunku na powierzchni przewodnika – kula wydrążona w środku, bryła o różnym zakrzywieniu powierzchni   
    E 5.3    Badanie powierzchniowego rozmieszczenia ładunku przy pomocy siatki Kolbego
    E 5.4    Gęstość powierzchniowa ładunku na ostrzach - młynek Franklina, gaszenie świecy
    E 5.5    Generator van de Graffa


    POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA                                   
    E 6.1     Porównanie pojemności elektrycznej ciał o różnych kształtach
    E 6.2    Porównanie pojemności elektrycznej przewodników przez ich rozładowanie - dzwonek elektrostatyczny
    E 6.3    Zależność pojemności elektrycznej od obecności ciał uziemionych - zasada działania kondensatora
    E 6.4    Wpływ dielektryka na pojemność kondensatora
    E 6.5    Zależność pojemności elektrycznej od wielkości naelektryzowanej powierzchni
    E 6.7    Multiplikator napięcia
    E 6.8    Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów - częstotliwość przeskoku iskry elektrycznej
    E 6.9    Doświadczenie z rozbieralną butelką lejdejską

    POLARYZACJA ELEKTROSTATYCZNA
    E 7.1    Polaryzacja strumienia wody - odchylanie strugi wody od pionu pod wpływem laski ebonitowej (szklanej)
    E 7.2    Wciąganie dielektryka między okładki kondensatora
    E 7.3    Wpływ dielektryka na pojemność kondensatora 
    E 7.4    Histereza dielektryczna - obserwacja na oscyloskopie
    E 7.5    Zjawisko piezoelektryczne - zgniatanie piezoelektryka
    E 7.6    Piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych

   
PRĄD ELEKTRYCZNY STAŁY

    PODSTAWOWE ZJAWISKA I POJĘCIA - NAPIĘCIE, NATĘŻENIE , OPÓR
    E 8.1    Prąd elektryczny - powolne rozładowanie kondensatorów
    E 8.2    Rozkład potencjału wzdłuż przewodnika
    E 8.3    Spadek potencjału wzdłuż przewodnika z prądem
    E 8.4    Zasada działania amperomierza cieplnego
    E 8.6    Prawo Ohma
    E 8.7    Zależność oporu od długości i przekroju przewodnika
    E 8.8    Zależność oporu  przewodnika od temperatury
    E 8.9    Zależność oporu  włókna żarówki od temperatury
    E 8.10  Przewodnictwo rozgrzanego szkła
    E 8.11  Zależność oporu elektrolitu od temperatury
    E 8.12  Pomiar oporu przy pomocy woltomierza i amperomierza
    E 8.13  Przewodnictwo półprzewodnika w zależności od temperatury
                                                      
    ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO
    E 9.1    Opór wewnętrzny ogniwa
    E 9.2    Pomiar siły elektromotorycznej metodą kompensacji
    E 9.3    Ogniwa galwaniczne
    E 9.4    Polaryzacja ogniwa Volty
    E 9.6    Ogniwo polaryzacyjne - akumulator ołowiowy
    E 9.7    Depolaryzacja ogniwa galwanicznego
    E 9.8    Niezależność siły elektromotorycznej ogniwa od powierzchni elektrod
    E 9.9    Równoległe i szeregowe łączenie ogniw
                               
    OBWODY PRĄDU STAŁEGO. PRAWA KIRCHHOFFA. PRAWO JOULE'A
    E 10.1   Równoległe i szeregowe łączenie oporów
    E 10.2   Prawa Kirchhoffa
    E 10.3   Prawo Joule'a – drut oporowy
    E 10.4   Zasada działanie bezpieczników topikowych
    E 10.6   Efekt Peltiera
    E 10.8   Termoemisja elektronów - żarówka oświetleniowa otoczona folią

    PRĄDY W ELEKTROLITACH
    E 11.1   Opór elektrolitu
    E 11.2   Galwanostegia
    E 11.3   Elektroliza octanu ołowiu - "drzewo Saturna" ("broda Mahometa")
    E 11.4   Elektroliza siarczanu miedzi
    E 11.5   Elektroliza wodorotlenku sodu
    E 11.6   Zależność oporu elektrolitu od temperatury

    PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE GAZÓW
    E 12.1   Przewodnictwo elektryczne gazów
    E 12.2   Usuwanie jonów przy pomocy pola elektrycznego
    E 12.3   Wyładowanie iskrowe
    E 12.4   Wyładowanie koronowe – kula plazmowa
    E 12.5   Łuk elektryczny
    E 12.7   Neonówka
    E 12.8   Własności wyładowań elektrycznych w gazach rozrzedzonych - rurka Hittorfa, rurka Holza
    E 12.9   Promienie kanalikowe
    E 12.10 Rola jonów przy tworzeniu się mgły
    E 12.11 Filtry elektryczne "kominowe"
    E 12.12 Promienie katodowe
    E 12.13 Rekombinacja jonów
   

    MAGNETYZM

    PODSTAWOWE POJĘCIA I ZJAWISKA MAGNETYZMU
    E 13.1   Magnesy trwałe
    E 13.2   Bieguny magnesu i strefa neutralna - magnesowanie i łamanie brzeszczotów
    E 13.3   Magnesowanie przez wpływ
    E 13.4   Dwa rodzaje magnetyzmu
    E 13.5   Oddziaływanie - magnes i żelazo
    E 13.6   Oddziaływanie - dwa magnesy

    POLE MAGNETYCZNE
    E 14.1   Składanie pól magnetycznych
    E 14.2   Określanie natężenia pola magnetycznego na podstawie drgań igły magnetycznej
    E 14.3   Pole magnetyczne ziemi
    E 14.4   Pomiar pól magnetycznych przy pomocy hallotronu
    E 14.5   Badanie zmiennych pól magnetycznych - sonda hallotronowa
    E 14.6   Linie pola magnetycznego magnesu - opiłki żelaza
    E 14.7   Pływanie bieguna magnetycznego wzdłuż linii sił pola magnetycznego

    MAGNETYCZNE WŁASNOŚCI MATERII
    E 15.1   Zjawisko nasycenia magnetycznego żelaza
    E 15.2   Histereza magnetyczna - demonstracja na oscyloskopie
    E 15.3   Efekt Barkhausena
    E 15.4   Punkt Curie - demonstracja przy pomocy wahadła, demonstracja przy pomocy wirnika
    E 15.6   Zjawisko nasycenia magnetycznego - obserwacja na oscyloskopie
    E 15.7   Diamagnetyzm i paramagnetyzm ciał stałych - bizmut i aluminium
    E 15.8   Diamagnetyzm i paramagnetyzm cieczy
    E 15.9   Diamagnetyzm gazów - płomień świecy
    E 15.10 Punkt Curie – ogrzewanie niklu

    POLE MAGNETYCZNE PRZEWODNIKA Z PRĄDEM
    E 16.1   Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem – doświadczenie Oersteda
    E 16.2   Pole magnetyczne wokół przewodnika kołowego i solenoidu – igiełki magnetyczne
    E 16.3   Pole magnetyczne prądu płynącego w elektrolicie
    E 16.5   Pole magnetyczne przewodnika z prądem – opiłki żelaza
    E 16.6   Pole magnetyczne obwodu kołowego - opiłki żelaza
    E 16.7   Pole magnetyczne solenoidu – opiłki żelaza
    E 16.8   Elektromagnesy
    E 16.9   Przyrządy oparte na zastosowaniu elektromagnesów - dzwonek elektryczny, przerywacz elektromagnetyczny
    E 16.10 Zasada działania przekaźnika
    E 16.11 Badanie zmiennych pól magnetycznych - sonda hallotronowa
    E 16.12 Zależność natężenia pola elektromagnetycznego od szerokości elektromagnesu – sonda hallotronowa
    E 16.13 Elektromagnes termoelektryczny
   
    SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA.
    E 17.1   Siła elektrodynamiczna - ramka, przewodnik na szynach
    E 17.2   Siła elektrodynamiczna - silnik elektryczny
    E 17.3   Działanie magnesu na przewodnik z prądem
    E 17.5   Model galwanoskopu
    E 17.7   Model galwanoskopu z ruchomą cewka
    E 17.8   Działanie niejednorodnego pola magnetycznego na cewkę
    E 17.9   Cewka w polu magnetycznym Ziemi
    E 17.10 Działanie magnesu na prąd elektryczny w elektrolicie
    E 17.13 Wzajemne oddziaływanie dwóch przewodników równoległych z prądem
    E 17.14 Oddziaływanie dwóch cewek
    E 17.15 Spirala Rogeta
    E 17.16 Model watomierza
    E 17.17 Efekt Halla
    E 17.18 Odchylanie wiązki elektronów w polu magnetycznym


    INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. PRĄD ZMIENNY

    INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA
    E 18.1  Wzbudzanie prądu indukcyjnego w przewodniku poruszanym w polu magnetycznym
    E 18.2  Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez ruch magnesem względem cewki
    E 18.3  Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez obracanie cewki w polu magnetycznym
    E 18.4  Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez odkształcenie obwodu w ziemskim polu magnetycznym
    E 18.5  Induktor ziemski
    E 18.7  Transformator - zmiana amplitudy i fazy prądu

    PRĄDY WIROWE
    E 19.1  Prądy wirowe - przyciąganie i odpychanie dysku aluminiowego
    E 19.2  Prądy wirowe - ruch magnesu wywołany wirującą tarczą
    E 19.3  Prądy wirowe - obracanie się pierścienia w wirującym polu magnetycznym
    E 19.4  Prądy Foucaulta - wahadło Waltenhofena
    E 19.5  Pierścień Thomsona
    E 19.6  Magnes spadający w miedzianej rurce

    SAMOINDUKCJA. INDUKCJA WZAJEMNA
    E 20.1   Samoindukcja - powolne narastanie prądu
    E 20.2   Samoindukcja - wzrost napięcia przy przerywaniu prądu
    E 20.3   Indukcja wzajemna

    PRĄD ZMIENNY. URZĄDZENIA PRĄDU ZMIENNEGO
    E 21.1   Prąd zmienny - amperomierz na prąd stały i zmienny w obwodzie prądu zmiennego
    E 21.2   Prądnica prądu stałego i zmiennego
    E 21.3   Prąd 3-fazowy - połączenie w trójkąt i w gwiazdę
    E 21.4   Wirujące pole magnetyczne - zasada działania silnika 3-fazowego
    E 21.6   Praca prądu elektrycznego - zmiana natężenia prądu przy docisku pręta do tarczy szlifierki
    E 21.7   Transformator składany
    E 21.8   Transformator obniżający napięcie - topienie kalafonii, spawarka punktowa
    E 21.9   Transformator podwyższający napięcie - powstawanie i wygasanie łuku
    E 21.10 Induktor Rumkorffa

    OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO
    E 22.1   Kondensator w obwodzie prądu stałego - świecenie żarówki przy włączaniu
    E 22.2   Pojemność w obwodzie prądu zmiennego - obwód RC
    E 22.3   Opór cewki indukcyjnej
    E 22.6   Obwód LC
    E 22.7   Układ różniczkujący RC i RL
    E 22.8   Układ całkujący  RC i RL
    E 22.9   Filtry elektryczne - zasada działania
    E 22.10 Model silnika indukcyjnego

    ELEMENTY CZYNNE W OBWODACH PRĄDU ZMIENNEGO - DIODA, TRANZYSTOR
    E 23.1   Charakterystyka diody półprzewodnikowej
    E 23.2   Dioda jako prostownik - prostowanie jednopołówkowe
    E 23.3   Układ Graetza - prostowanie dwupołówkowe
    E 23.6   Tranzystor jako wzmacniacz
   
    OBWODY DRGAJĄCE. REZONANS ELEKTRYCZNY
    E 24.1   Obwód LC
    E 24.2   Drgania relaksacyjne
    E 24.3   Rezonans elektryczny szeregowy
    E 24.4   Rezonans elektryczny równoległy
    E 24.6   Elektryczne układy sprzężone
    E 24.8   Układ elektryczny drgający – drgania gasnące

    FALE  ELEKTROMAGNETYCZNE.  MIKROFALE
    E 25.1   Rezonans elektromagnetyczny - dwie butelki lejdejskie
    E 25.2   Zestaw do demonstracji rozchodzenia się fal elektromagnetycznych - przekazywanie informacji drogą radiową, generator
                wielkiej i niskiej częstotliwości
    E 25.3   Koherer
    E 25.4   Fale elektromagnetyczne - druty Lechera
    E 25.5   Detekcja stojącej fali elektromagnetycznej - mikrofale
    E 25.6   Pomiar długości mikrofal
    E 25.7   Badanie przenikliwości mikrofal przez różne materiały oraz odbicia od różnych materiałów
    E 25.9   Model radaru
    E 25.10 Demonstracja polaryzacji mikrofal
    E 25.12 Dyfrakcja mikrofal na krawędzi , na szczelinie i na siatce dyfrakcyjnej
    E 25.13 Detekcja interferencji mikrofal
    E 25.14 Załamanie mikrofal
    E 25.15 Demonstracja przejścia od całkowitego wewnętrznego odbicia mikrofal do całkowitej transmisji
    E 25.17 Interferometr Michelsona
    E 25.18 Strefy Fresnela
    E 25.19 Dyfrakcja Bragga na krysztale
    E 25.20 Generator wielkiej częstotliwości - wyładowanie bezelektrodowe
    E 25.21 Kula plazmowa

   

      
POWRÓT DO PPF