DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

CIEPŁO

    PODSTAWOWE POJĘCIA I ZJAWISKA CIEPLNE

    TERMOMETRIA
    C 1.1 Termometry - różne rodzaje termometrów cieczowych
    C 1.3 Termometr bimetaliczny
    C 1.4 Termograf
     C 1.5 Termopara – 2 złącza
    C 1.6 Termopara – wersja komercyjna
    C 1.7 Element termometryczny Pt-100
    C 1.8 Termometr Galileusza
    C 1.9 Termometr gazowy
    C 1.10 Folia ciekłokrystaliczna
    C 1.11 Kamera termowizyjna
 
    ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA CIAŁ STAŁYCH
    C 2.1 Liniowa rozszerzalność cieplna - dylatometr
    C 2.2 Liniowa rozszerzalność cieplna - pierścień Gravesanda
    C 2.3 Przyrząd Tyndalla - łamanie prętów żeliwnych
    C 2.4 Płytka bimetaliczna
    C 2.5 Współczynnik rozszerzalności szkła i kwarcu
    C 2.6 Anomalna rozszerzalność gumy

    ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA CIECZY I GAZÓW
    C 3.1 Rozszerzalność objętościowa cieczy - kolba z zabarwioną wodą
    C 3.2 Rozszerzalność objętościowa gazów - ogrzewanie kolby rękami
    C 3.4 Termometr gazowy - przyrząd do wyznaczania współczynnika prężności gazów

    KALORYMETRIA
    C 4.1 Ciepło właściwe - przyrząd Schoentiesa
    C 4.2 Kalorymetr

    PRZENOSZENIE CIEPŁA - PRZEWODNICTWO CIEPLNE
    C 5.1 Przewodnictwo termometryczne - odpadanie blaszek od różnych prętów
    C 5.2 Przewodnictwo cieplne - pręt drewniany i metalowy, owinięte papierem , w płomieniu palnika
    C 5.3 Przewodnictwo cieplne - siatka miedziana
    C 5.4 Anizotropowe przewodnictwo cieplne - drewno jesionowe
    C 5.5 Przewodnictwo cieplne wody - lód na dnie probówki wypełnionej wodą
    C 5.6 Przewodnictwo cieplne cieczy (wody i oliwy) - obserwacja wysokości par eteru
    C 5.7 Przewodnictwo cieplne gazów - hel i powietrze
    C 5.8 Efekt Leidenfrosta - krople wody na rozgrzanej płycie metalowej
    C 5.9 Termosy, naczynia Dewara

    PRZENOSZENIE CIEPŁA - KONWEKCJA I PROMIENIOWANIE
    C 6.1 Konwekcja w gazach - unoszenie się powietrza nad rozgrzaną płytą metalową
    C6.2 Konwekcja w gazach - zachowanie się płomienia świecy przy drzwiach na różnych wysokościach
    C 6.3 Konwekcja w cieczach
    C 6.4 Model grawitacyjnego centralnego ogrzewania
    C 6.5 Przenoszenie ciepła przez promieniowanie - kostka sześcienna o różnych powierzchniach bocznych - termostos
    C 6.6 Przenoszenie ciepła przez promieniowanie - kostka sześcienna o różnych powierzchniach bocznych - kamera termowizyjna
    C 6.7 Radiometr Crookesa
    C 6.8 Zapalanie zapałki za pomocą skupionej wiązki światła
    C 6.9 Kamera termowizyjna

    PRZEMIANY FAZOWE I ZJAWISKA Z NIMI ZWIĄZANE; ROZTWORY
    C 7.1 Zamarzanie wody pod kloszem pompy próżniowej
    C 7.2 Kriofor
    C 7.3 Zestalanie argonu przy pomocy ciekłego azotu
    C 7.4 Przechłodzenie tiosiarczanu sodu
    C 7.5 Regelacja lodu
    C 7.6 Stop Wooda
    C 7.7 Oziębianie wskutek parowania eteru
    C 7.10 Temperatura krytyczna dwutlenku węgla
    C 7.11 Temperatura wrzenia wody pod zwiększonym ciśnieniem - dwie kolby
    C 7.12 Kocioł Papina
    C 7.13 Temperatura wrzenia wody pod zmniejszonym ciśnieniem
    C 7.15 Model gejzera
    C 7.16 Przegrzanie wody destylowanej
    C 7.17 Higrometr
    C 7.18 Prawo Raoulte'a - zmiana temperatury wrzenia w roztworach
    C 7.19 Temperatura krytyczna eteru
    C 7.20 Zestalanie azotu pod obniżonym ciśnieniem

    C 7.21 Skraplanie butanu pod podwyższonym ciśnieniem

    ZJAWISKA W NISKICH TEMPERATURACH
    C 8.1 Zestalanie gazu ziemnego przy pomocy ciekłego azotu
    C 8.2 Demonstracje z ciekłym azotem - fosforescencja skorupki jajka, parafiny, dzwonek z ołowiu
    C 8.3 Zmiana własności sprężystych w niskich temperarurach - kwiaty, kauczuk, guma itp.
    C 8.4 Zmniejszanie się oporu elektrycznego przewodników w niskich temperaturach
    C 8.5 Nadprzewodnik wysokotemperaturowy - lewitacja magnesu
    C 8.6 Nadprzewodnik wysokotemperaturowy - lewitacja nadprzewodnika
    C 8.7 Nadprzewodnik wysokotemperaturowy – nadprzewodnik nad ścieżką magnetyczną
    C 8.8 Nadprzewodnik wysokotemperaturowy – zanik oporu elektrycznego
    C 8.9 Skraplanie tlenu atmosferycznego na powierzchni chłodzonej ciekłym azotem
    C 8.10 Paramagnetyzm ciekłego tlenu
    C 8.11 Zestalenie ciekłego azotu pod obniżonym ciśnieniem
    C 8.12 Pierścień Thomsona w temperaturze azotowej
    C 8.13 Zmiana objętości ciekłego azotu przy przejściu w stan gazowy – rozerwanie balonika
    C 8.14 Zmiana objętości ciekłego azotu przy przejściu w stan gazowy – wystrzeliwanie korka z butelki
    C 8.15 Wirująca piłeczka pingpongowa
    C 8.16 Zestalanie CO2 – baloniki z CO2 wkładane do ciekłego azotu
    C 8.17 Przygotowanie sorbetu z użyciem ciekłego azotu
   

  

   TERMODYNAMIKA

    PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI
    C 9.1 Zamiana pracy na ciepło - wystrzał korka
    C 9.3 Zamiania pracy na ciepło - kucie termoelementu
    C 9.5 Proces adiabatyczny - tworzenie się mgły w butli
    C 9.10 Zamiana pracy na ciepło – tarcie drewna o drewno
    C 9.11 Zamiana pracy na ciepło – spadek swobodny śrutu ołowianego

    PRZEMIANY GAZOWE
    C 10.1 Proces adiabatyczny - tworzenie się mgły w butli
    C 10.4 Przemiana izotermiczna
    C 10.5 Przemiana izobaryczna
    C 10.6 Przemiana izochoryczna
    C 10.7 Rozprężenie adiabatyczne – gaśnica śniegowa
   

    DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI
    C 11.1 Modele silników - maszyna parowa, silniki spalinowe
    C 11.2 Proces adiabatyczny - tworzenie mgły w butli
    C 11.3 Silnik zapadkowy
    C 11.4 Maszyna parowa
    C 11.5 Turbina parowa
    C 11.6 Silnik Stirlinga - model niskotemperaturowy
    C 11.7 Silnik Stirlinga - model wysokotemperaturowy
    C 11.8 Rakieta z butelki PET
    C 11.9 Silnik Curie
    C 11.10 Termoogniwo
   
 

   TEORIA KINETYCZNO-MOLEKULARNA MATERII

    WŁASNOŚCI CZĄSTECZKOWE CIECZY - NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
    C 12.1 Napięcie powierzchniowe - piórko w wodzie, uginanie się powierzchni wody pod naciskiem
                ostrza żyletki
    C 12.2 Pływająca igła, spirala, żyletka i siatka na powierzchni wody
    C 12.3 Dwie pozycje równowagi areometru
    C 12.4 Kropla alkoholu i oliwy na powierzchni wody, ruch kawałków kamfory na powierzchni wody
    C 12.5 Pływanie okrętów w postaci żyletek z kawałkiem kamfory na powierzchni wody
    C 12.6 Ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy - mała i duża bańka mydlana
    C 12.8 Wpływ pola elektrostatycznego na wielkość napięcia powierzchniowego - wypływanie
                wody z kapilary
    C 12.10 Przeciekanie wody przez błonę mydlaną, przelatywanie przez błonę mydlaną namydlonych kulek
    C 12.11 Powierzchnie minimalne - prostokątna ramka z ruchomym bokiem, kołowa ramka z nićmi
    C 12.12 Tworzenie się baniek mydlanych w naczyniu płaskorównoległym
 

    WŁASNOŚCI CZĄSTECZKOWE CIECZY - PRZYLEGANIE, MENISK, WŁOSKOWATOŚĆ
    C 13.1 Zwilżanie i niezwilżanie wodą parafiny
    C 13.2 Siły przylegania - kontakt dwóch płytek szklanych
    C 13.3 Klin, odrywanie płytki od powierzchni wody
    C 13.4 Zjawisko włoskowatości
 

    KINETYCZNA TEORIA GAZÓW I CIECZY
    C 14.1 Model gazu dwuwymiarowego - stół powietrzny
    C 14.3 Częstość zderzeń w gazie dwuwymiarowym - ciśnienie - stół powietrzny
    C 14.7 Rozkład grawitacyjny - stół powietrzny
    C 14.8 Ruchy Browna - obserwacja przez mikroskop
    C 14.9 Ruchy Browna - model na stole powietrznym
    C 14.10 Dyfuzja - stół powietrzny
    C 14.12 Drzewo Saturna - żelazocyjanek potasu w siarczanie miedzi
    C 14.13 Zjawisko osmozy - ciśnienie osmotyczne
 
 
 
 
POWRÓT DO  PPF